Speak Up! in Armenian

Eastern Dialect

I am... - ես...եմ:

ես ամերիկացի
հայ
եմ:
Արթուրն
Լուսինե
Անդրեան

In this chart we are learning how to use "I am..." - ես...եմ: (yes...em). And in between you place the noun or adjective you need. For example:
    ես Արթուրն եմ: - I am Artur.
    Ես ամերիկացի եմ: - I am American.
It will take some getting used to placing the verb at the end of the sentence. So be patient with yourself if you don't get it right al the time. Armenians will be glad to help you out since they understand it's a whole new language for you.


Look how they're used in conversation:

Բարև ձեզ, ես Արթուրն եմ: - Hello, I am Artur.

ես ամերիկացի եմ: - I am American.

ես հայ եմ: - I am Armenian.

ես ֆրանսիացի եմ: - I am French.

Իսկ ես Անդրեան եմ: - And I am Andrea.

VOCABULARY

իսկ - isk - and (at the beginning)
Հայ - hay - Armenian
ամերիկացի - amerikatsi - American
ֆրանսիացի - fransiatsi - French
հայերեն - hayeren - Armenian (language)
և - yev - and
: - . (period, full stop)

Basic Armenian

Conversation
• Meeting and Greeting
• Asking Questions
• Phrases
• Making Small Talk
• Taking Leave


Armenian LibraryYLCStudents Online